Späť na zoznam

Harmonogram jarného upratovania pre Mesto Nitra v roku 2019, 2. turnus

08.04.2019


INŠTRUKCIE PRE OBYVATEĽOV

 1. Kontajner na stanovište bude dovezený o 12,00 a odvezený o 20,00.
 2. Počas dňa bude kontajner podľa potreby niekoľkokrát odvezený,
 3. Ak občan nestihne vyniesť odpad v deň zberu v jeho najbližšom stanovišti, môže tak urobiť počas týždňa vo svojom VMČ, pričom vzdialenosť stanovišťa bude aj tak prijateľná.
 4. Do veľkoobjemových kontajnerov  ukladajte hlavne veľkorozmerný komunálny odpad / rozobraté skrine, stoly, WC misy, atď/.
 5. Žiadame obyvateľov, aby do kontajnerov na jarné upratovanie neukladali organický odpad /konáre, drevo, lístie atď./ a OEEZ /elektrozariadenia -televízory, chladničky a pod./
 6. Skrine, rôzne krabice a iné rozmerovo veľké odpady žiadame rozobrať a následne uložiť do veľkoobjemového kontajnera.
 7. Väčšie množstvá  komunálneho odpadu  môžete uložiť po predložení občianskeho preukazu, ak máte trvalé bydlisko v Nitre alebo dokladu o zaplatení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v Nitre  bezplatne na nasledovných zberových dvoroch v meste:
 8. POZOR!!!
  Stavebnú suť možno v zmysle platnej legislatívy uložiť na zbernom dvore NKS Nábrežie mládeže 87 za poplatok 0,05 € za 1 kg.

ZBEROVÉ DVORY

Prípadné ďalšie informácie môžete získať na MsÚ – odbor komunálnych činností
a životného prostredia  - telefón: 037/ 6502 236  resp. NKS telefón:  037/ 6516 210, 0902 999 555Harmonogram jarného upratovania pre Mesto Nitra v roku 2019, 2. turnus

JARNÉ UPRATOVANIE rok 2019

V súlade so zákonom o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzným nariadením mesta Nitry  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v znení dodatkov pre územie mesta  vydáva Mestský úrad v Nitre harmonogram jarného upratovania, vrátane rozpisu umiestnenia kontajnerov v jednotlivých mestských častiach.
 

Harmonogram jarného upratovania pre Mesto Nitra v roku 2019

Poradie turnusu Termín VMČ číslo Mestská časť
I. 8.4.-12.4.2019 1
7
Horné a Dolné Krškany
Janíkovce
II. 15.4.- 19.4.2019 5 Diely
Párovské Háje
Kynek
Mlynárce
III. 29.4.-  3.5.2019 6 Drážovce a Zobor od Kláštorskej smer západ
IV. 6.5.-10.5.2019 6 Zobor od Kláštorskej smer východ
V. 13.5.- 17.5.2019 7 Chrenová II a IV
VI. 20.5.- 24.5.2019 4
3
Klokočina III
Čermáň
VII. 27.5.-   31.5.2019 7 Chrenová I - III
VIII. 3.6. –   7.6.2019 2 Staré Mesto I
IX. 10.6. - 14.6.2019 2 Staré Mesto II
X. 17.6.-21.6.2019 4 Klokočina I a II


 

Rozpis umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov pre jarné upratovanie rok 2019


POZNÁMKA :     križovatky ulíc -  označenie x

Turnus upratovania:  II.     Termín: 15.4. –  19.4.2019 

VMČ  č. 5

Umiestnenie kontajnerov:

Diely
Pondelok     15.4.2019 1. Kmeťova 2
2. Na Hôrke – Potraviny NITRAZDROJ
3. Kmeťova 7
4. Tokajská – smerom ku kaplnke
Utorok        16.4.2019 5. Viničky  - podchod – Baletné štúdio
6. Dunajská  –   smerom na Piešťanskú   
7. Zvolenská  na začiatok ulice
8. Rýnska č.4
Párovské Háje
Streda         17.4.2019 1. Hájnická ul.  v strede ulice
2. Hydinárska konečná MHD č. 11
3. Stromová začiatok
4. Olivová x Hydinárska
5. Jurský dvor záhradkárska osada spevnená plocha pod zastávkou MAD smer Jarok
6. Lukov Dvor k bufetu
Kynek
Štvrtok     18.4.2019 1. Ovocinárska x Hájska
2. Ovocinárska pri ihrisku
3. Ku kostolu – Hájska – voľná plocha
4. Kynecká x Hájska
5. Trnavská- konečná MHD č. 18         
6. Môstik Pod Orešinou
Mlynárce
Piatok      19.4.2019 1. Chotárna – pri Klub dôchodcov
2. Bolečkova x Remeselnícka x Krompašská
3. Štúrova x Bolečkova
4. Dubíková  na koniec ul.  
5. ul. Fr. Kráľa x Remeselnícka
   

 

 


Vrecia na komunálny odpad s nápisom Nitrianske komunálne služby môžete zakúpiť na adrese našej spoločnosti, resp. v uvedených predajniach. Tieto vrecia slúžia na komunálny odpad v tých prípadoch, ak občania alebo firmy majú viac odpadu ako sa dá vložiť do nádoby. V cene vriec je zaúčtovný odvoz a likvidácia tohto odpadu. Záhradkárske potreby, Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.037/652 6264; Teta Drogéria,Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.0903 133 641

Kedy sa vyváža odpad u nás?
Kde sú nadoby na triedený odpad ?
Harmonogram vývozu triedeného odpadu z IBV
Harmonogram zberu BIO ODPADU v Nitre v roku 2019
Jarné/jesenné upratovanie

Oznamy a novinky

 • 22.10. 2019  OZNAM o prevádzke zberných dvorov v piatok 1.11.2019

  OZNAM o prevádzke zberných dvorov v piatok 1.11.2019 čítaj viac

 • 16.10. 2019  Jesenné upratovanie 2019

  VI. Turnus čítaj viac

 • 9.10. 2019  Jesenné upratovanie 2019

  V. Turnus čítaj viac

 • 7.10. 2019  Jesenné upratovanie 2019

  IV. Turnus čítaj viac