Komunálny odpad

Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (KO a DSO) v meste Nitra upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 v znení neskorších dodatkov.

Komunálne odpady:

sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti právnických osôb alebo fyzických osôb - podnikateľov, ako aj odpady vznikajúce pri činnosti obce pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov .

Hlavné zásady nakladania s KO

 • Do zberných nádob určených na zber KO sa nesmie umiestňovať zemina, DSO, objemné predmety všetkého druhu, priemyselný odpad z obchodnej činnosti, kyseliny, zásady, kvapalné látky, autobatérie, iné batérie, zdraviu škodlivý odpad z potravinových výrobní, z predajní mäsa, zo zdravotníckych zariadení a ďalšie, ktorých odvoz musia zabezpečiť fyzické a právnické osoby vlastnými alebo objednanými dopravnými prostriedkami za dodržania prísnych bezpečnostných a hygienických predpisov na miesto zneškodnenia odpadu
 • Zberné nádoby sa nesmú preplňovať, po uložení odpadu sa musia uzatvárať.
  Ukladať alebo sypať odpad do iných nádob ako pridelených a mimo nádob je zakázané.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upravuje Všeobecné záväzné nariadenie mesta Nitry č. 14/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Sadzba poplatku pre rok 2015:

Sadzby poplatkov pri množstvovom zbere(týka sa FO – podnikateľov a právnických osôb)

 • Správca dane Mesto Nitra (ďalej len správca dane) stanovuje pri množstvovom zbere sadzbu poplatku 0,009 € za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov.
 • V meste Nitra je zavedený množstvový zber pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby.

Úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 14/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je uverejnené na tejto www stránke v sekcii na stiahnutie.

Tento poplatok je použitý na pokrytie nákladov mesta na zabezpečenie vývozu a uloženie odpadu.

Poplatok za KO a DSO je vyrubený na základe ohlásenia na určenie miestneho poplatku za KO a DSO, ktoré sa podáva na predpísanom formulári, ktorý poplatník obdrží prostredníctvom správcu poplatku (na mestskom úrade), resp. formulár nájdete v sekcii na stiahnutie.Služby pre fyzické a právnické osobyVrecia na komunálny odpad s nápisom Nitrianske komunálne služby môžete zakúpiť na adrese našej spoločnosti, resp. v uvedených predajniach. Tieto vrecia slúžia na komunálny odpad v tých prípadoch, ak občania alebo firmy majú viac odpadu ako sa dá vložiť do nádoby. V cene vriec je zaúčtovný odvoz a likvidácia tohto odpadu. Záhradkárske potreby, Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.037/652 6264; Teta Drogéria,Mestská tržnica,Štefánikova 50,tel.0903 133 641

Kedy sa vyváža odpad u nás?
Kde sú nadoby na triedený odpad ?
Harmonogram vývozu triedeného odpadu z IBV
Harmonogram zberu BIO ODPADU v Nitre v roku 2020
Jarné/jesenné upratovanie

Oznamy a novinky

 • 28.5. 2020  Oznam pre platiteľov poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  Oznam pre podnikateľov a FO podnikateľ - obnovenie zastavených vývozov čítaj viac

 • 28.5. 2020  Oznam pre platiteľov poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  Oznam pre podnikateľov a FO podnikateľ - refundácia nákladov čítaj viac

 • 21.5. 2020  Jarné upratovanie VIII. - X. Turnus 2020

  Rozmiestnenie kontajnerov čítaj viac

 • 6.5. 2020  Prevádzka zberných dvorov obnovená

  Otvorenie ZD - obnovenie čítaj viac